MASAKO IIMORI : WAVE 1 ~ 3

YOSHIKO MARUYAMA : OUT OF CHAOS

KAN TAKAHASHI : SYNCHRONISM-MANDARA 1995

P.I.G.S.' CONCEPT A - ISSHOW MATSUSHIRO : A MAN WHO LAUGHS AT 1 YEN

MAKOTO SHIMIZU : HINOMARU

MASAKI MATSUSHITA : WARNING

Y.KANEDA / S. SHIOMI / Y. SAGI : ZIN&BIN "ANARCHIC GEEKS" 1 ~ 2

NORA MUNOZ : SPACE CREATURES